Kosmin

Kosmin

Syenit Kosmin
Salz und Pfeffer
Mittelkorn

Syenit Kosmin  Salz  und Peffer Struktur